شیوه های نیکوکاری شما

مهربانی حس خوبی است که بیشتر از همه حال خودمان را خوب میکند

عزیزان یکی از روشهای مختلفی میتوانند کمک های خود را به ایتام و خانواده های بی بضاعت برسانند

یک از این روشها سامانه پرداخت با تلفن همراه میباشد

1 - ابتدا شماره #308308*720* را با تلفن همرا بگیرید

2 - سپس مبلغ مورد دلخواه خودتان را انتخاب کنید

3 - مرحله سوم شماره کارت را وارد نمایید

4 - رمز دوم خود را وارد کنید