فراخوان

فطریه: عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم از جو، گندم، برنج و اقلامی که به‌عنوان طعام محسوب می‌شوند یا بهای نقدی یکی از آنها و موعد پرداخت زکات فطره از زمان اثبات حلول ماه شوال تا ظهر روز عید است و برای کسانی که در نماز عید فطر شرکت می‌کنند، بهتر است قبل از نماز عید، این مبلغ را پرداخت یا از مجموع اموالشان جدا کنند.

در فطریه، سرپرست ملاک است؛ اگر سرپرست سید باشد می تواند هم به سید و هم به غیر سید زکات فطره را بدهد  اما غیر سادات نمی توانند به سادات فطریه پرداخت نمایند.

کفاره: کسی که روزه‌ی ماه رمضان را به واسطه‌ی عذری نگیرد و تا رمضان آینده هم به خاطر سهل‌انگاری و بدون عذر قضای آن را به جا نیاورد باید بعداً روزه را قضا کند و برای هر روز کفاره‌ی تأخیر بدهد.

اطلاعات تکمیلی درباره  فطریه و کفاره را از توضیح المسائل یا دفتر مرجع تقلید خود دریافت نمایید.

همکاری

فعالیت در خیریه

جامعه نیکوکاران

همراه با نیکوکاران جامعه

مجله هلال فیروزه

اخبار و مطالب

سوالات متداول

پاسخ به پرسشها

گزارش‌ها

شرح فعالیت خیریه

مسیر نیکوکاری

راهنمای اقدام نیک

راه های ارتباطی در شبکه های اجتماعی

کمک میکنم