روش های نیکوکاری

صدقه دادن سنت نیکویی است که با رفع بلا از پرداخت کننده آن صرف گشایش زندگی نیازمندان خواهد شد.

نذورات خاص شامل قربانی، درمان، مسکن، ایتام، آموزش، امور اداری خیریه و ... به تفکیک قابل دریافت و مصرف است.

خانواده های تحت پوشش نیازمند اهدای ارزاق عمومی، لوازم خانگی، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز هستند. برای راهنمایی و اقدام لازم در این زمینه توضیحات بیشتر را بخوانید.

همه ما بخشی از جامعه هستیم. شرکت ها  و اشخاص حقوقی می توانند مسئولیت خود در قبال محرومان جامعه را در قالب قرارداد یا تفاهم با خیریه، ایفا نمایند.

اعطای تاج گل به آشنایان و دوستان جهت عرض تسلیت روشی مرسوم است که با سفارش این کار به خیریه، عواید آن صرف کمک به محرومان می شود.

خرید تولیدات مددجویان کمک مهمی به اقتصاد خانوار مددجویان و توانمندسازی آنها است.

پرداخت نقدی و فوری به حساب خیریه از طریق سایت، کارت به کارت و سایر روشهای مجازی امکان پذیر است.

کمک میکنم