واریز نقدی به حساب فقرا

واریز وجه نقد به حساب مددجویان انجام می شود.

کمک میکنم