اهداف خیریه

۰۷ آبان ۱۳۹۳

اهداف

مؤسسه خیریه هلال فیروزه کرامت به عنوان خیریه ای خانواده محور با شناسایی خانواده های نیازمند ، به دنبال رفع نیازهای اساسی و نیز بر طرف کردن موانعی است که کرامت خانواده را خدشه دار […]
کمک میکنم