دارو

۲۷ اسفند ۱۳۹۷

هزینه داروی تشنج

گزارش مهربانی ۴۳۸  به گزارش روابط عمومی خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۲۰ اسفنددماه ۹۷ ، مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بایت داروی تشنج پسر یکی از خانواده های تحت پوشش واریز شد . 
کمک میکنم