مجوز خیریه

۲۳ تیر ۱۳۹۳

مجوز و مدارک ثبت

مؤسسه خیریه هلال فیروزه کرامت در تاریخ  93/4/23   به شماره ۳۴۲۸۷ در اداره ثبت شرکتها ومؤسسات غیر تجاری ثبت شد.           آگهی تغییر آدرس دفتر خیریه و تغییرات در هیئت […]
کمک میکنم