مددکاری

۱۷ اسفند ۱۳۹۷

گروه مددکاری و بررسی پرونده های معرفی شده

گزارش مهربانی ۴۲۷  با توجه به اینکه به طور مستمر افراد مختلفی به خیریه برای درخواست کمک نقدی یا غیر نقدی مراجعه میکنند یا از طرف عده ای از خیرین و عزیزانی که به هر […]
کمک میکنم