نان

۰۳ دی ۱۳۹۷

توزیع نان به مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان بین نیازمندان واقعی جامعه

    بسمه تعالی   گزارش مهربانی ۳۸۵   طبق گزارش روابط عمومی هلال فیروزه کرامت در تاریخ ۲۹ آذرماه سال از محل کفارات پرداختی شما خیرین گرامی مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان […]
کمک میکنم